Oferty specjalne

Pro­jekt logo


 1. 525 zł netto
  • 4 kon­cep­cje logo;
  • prawa autor­skie do wybra­nego pro­jektu logo;
  • limi­to­wane poprawki do wybra­nej propozycji;
  • logo zapi­sane w róż­nych for­ma­tach gra­ficz­nych (eps, cdr, jpg, psd);
  • pliki zapi­sane na pły­cie CD;
  • moż­li­wość zamó­wie­nia dodat­ko­wych pro­jek­tów gra­ficz­nych po atrak­cyj­nej cenie.


 2. 900 zł netto
  • 6 kon­cep­cji logo;
  • nie­li­mi­to­wana liczba popra­wek dla wybra­nych propozycji;
  • prawa autor­skie do wybra­nego pro­jektu logo;
  • stan­da­ry­za­cja loga w postaci księgi znaku (wymia­ro­wa­nie znaku, kolo­ry­styka, pole ochronne);
  • logo zapi­sane w róż­nych for­ma­tach gra­ficz­nych (eps, cdr, jpg, psd);
  • pliki zapi­sane na pły­cie CD;
  • moż­li­wość zamó­wie­nia dodat­ko­wych pro­jek­tów gra­ficz­nych po atrak­cyj­nej cenie.


 3. 2 600 zł netto
  • 8 kon­cep­cji logo;
  • nie­li­mi­to­wana liczba popra­wek dla wybra­nych propozycji;
  • pre­zen­tu­jemy logo na róż­nych mate­ria­łach gra­ficz­nych, wyko­nu­jemy do każ­dej pro­po­zy­cji logo nastę­pu­jące pro­jekty: wizy­tówka, papier listowy, koperta, okładka kata­logu, przed­sta­wie­nie logo na dłu­go­pi­sach, koszul­kach, boku samo­chodu osobowego;
  • prawa autor­skie do wybra­nego pro­jektu logo;
  • stan­da­ry­za­cja loga w postaci elek­tro­nicz­nej i wydru­ko­wa­nej księgi znaku;
  • logo zapi­sane w róż­nych for­ma­tach gra­ficz­nych (eps, cdr, jpg, psd);
  • pliki zapi­sane na pły­cie CD;
  • moż­li­wość zamó­wie­nia dodat­ko­wych pro­jek­tów gra­ficz­nych po atrak­cyj­nej cenie.