Dzień dobry!

Wła­śnie uru­cho­mi­li­śmy nowy ser­wis. Mamy nadzieję, że spełni on zało­że­nia, do któ­rych należy czy­tel­ność infor­ma­cji oraz uła­twie­nie kon­taktu z oso­bami odpo­wie­dzial­nymi za obsługę Pań­stwa zlecenia.

Moduł Zapy­ta­nie o cenę pozwala na prze­sła­nie danych wprost ze strony. Zapy­ta­nia tra­fiają do osoby, która jest w sta­nie odpo­wie­dzieć na więk­szość Pań­stwa pytań. Zapra­szamy do korzystania.

Comments on this entry are closed.