From the category archives:

Procesy wykończeniowe

Nie­rzadko potrzeba wydru­ko­wany nakład pod­dać typo­wej lub spe­cjal­nej obróbce wykoń­cze­nio­wej. Wyko­nu­jemy wszel­kie rodzaje oprawy i uszla­chet­nia­nia, rów­nież jako usługi zewnętrzne. Szcze­gól­nie pole­camy: folio­wa­nie (lami­no­wa­nie), lakie­ro­wa­nie, fal­co­wa­nie, tło­cze­nie na zimno i gorąco z folią lub bez.

{ Comments on this entry are closed }