From the category archives:

Gadżety z nadrukiem

Każdy przed­miot można zadru­ko­wać. Smycz, kubek, dłu­go­pis, CD lub mysz kom­pu­te­rową. Cokol­wiek Pań­stwo potrze­bują, pro­simy o zło­że­nie zapy­ta­nia.

{ 0 comments }