From the category archives:

Druki akcydensowe

Wszel­kiego rodzaju druki biu­rowe, rekla­mowe, kalen­da­rze, teczki, wizy­tówki itd. Dru­ko­wane zazwy­czaj tech­niką off­se­tową lub sitodrukową.

Moż­liwa jest pełna gama wykoń­czeń: fal­co­wa­nie, folio­wa­nie, kle­je­nie, lakie­ro­wa­nie, tło­cze­nie, wykra­wa­nie i in. W celu uzy­ska­nia wyceny, pro­simy o sko­rzy­sta­nie z for­mu­la­rza.

{ Comments on this entry are closed }