Design & prepress

Dys­po­nu­jemy stu­diem gra­ficz­nym, do któ­rego zadań należy zaawan­so­wane pro­jek­to­wa­nie dla potrzeb druku. Jeste­śmy w sta­nie zapro­jek­to­wać publi­ka­cję, jak rów­nież przy­go­to­wać ją popraw­nie do druku w żąda­nej technice.

W naszym parku maszy­no­wym znaj­duje się także Heidel­berg Qiuck­set­ter (typu cap­stan) — naświe­tlarka, którą wyko­rzy­stu­jemy w wewnętrz­nych pro­ce­sach przy­go­to­waw­czych oraz do świad­cze­nia usług na zewnątrz — naświe­tla­nia fil­mów dla poli­gra­fii, che­mi­gra­fii i do wszel­kich innych zastosowań.